Get Adobe Flash player

pasek

Projekt „Budujemy swoje kompetencje” realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020
w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014-2020

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz poprawę, jakości oferty edukacyjnej szkoły przez wprowadzenie nowych form nauczania, staży, podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych i doposażenie pracowni zawodowych.
W projekcie zostaną zrealizowane szkolenia dla uczniów umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych i uzyskanie dodatkowych uprawnień potrzebnych na rynku pracy, a także dla nauczycieli w zakresie uzupełnienia kompetencji zawodowych. Projekt zakłada również współpracę z pracodawcami, wprowadzenie nowych form kształcenia i doposażenia szkół, co poprawi, jakość kształcenia. Projekt przyczyni się, zatem do realizacji 2 celów szczegółowych RPO WL 2014-2020.

Grupę docelową zgodnie z SZOOP RPO WL 2014-2020 w zakresie 12. Osi priorytetowej,
Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, stanowią uczniowie (dalej U) Technikum nr 1 – placówki prowadzącej kształcenie zawodowe oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych (dalej N), zamieszkujący woj. Lubelskie. U to osoby młode, poniżej 25 r.ż., nieaktywne zawodowo, uczące się, mające wykształcenie gimnazjalne. N to osoby pracujące, z wykształceniem wyższym.

Projekt zakłada podnoszenie kwalifikacji zawodowych N (certyfikowane kursy)
w zakresie:
a) Szkolenie z programu AutoCad
b) Szkolenie z kosztorysowania w programie komputerowym NORMA
c) Kurs Florysta
d) Szkolenie z programu Turbo Mapa
Dodatkowe zajęcia i wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień dla U:
a) Szkolenie z programu AutoCad
b) Szkolenie z kosztorysowania w programie komputerowym NORMA
c) Kurs Florysta
d) Szkolenie związane z fotografią i obróbką zdjęć dla zawodu technik architektury krajobrazu
e) Szkolenie z programu Turbo Mapa
f) Koszykarz-plecionkarz
g) Szkolenie – Systemy Prezentacji informacji w biznesie
h) Prawo jazdy kat. B
i) Szkolenie z programu Scetchup
Innowacyjne formy kształcenia – prace projektowe z wizytami studyjnymi
Staże zawodowe w przedsiębiorstwach
Doposażenie pracowni zawodowych

Rezultatem realizacji projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi w szkołach problemami, będzie podniesienie kompetencji uczniów w najbardziej pożądanych na rynku pracy obszarach, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz zwiększenie udziału potencjalnych pracodawców w procesie kształcenia i doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2019-07-31

Całkowita wartość projektu wynosi 651 292,50 PLN, kwota dofinansowania to 586 083,23 PLN

ZAPYTANIE OFERTOWE 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 2

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY