Get Adobe Flash player

Syntea SA realizuje obecnie projekt „Edukacja zawodowa bliżej nowoczesnych technologii” (Priorytet III POKL, Wysoka jakość oświaty, działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, poddziałanie 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe nr umowy UDA-POKL03.04.03-00-117/10-00).

Realizowany projekt przyczyni się do wzmocnienia systemu edukacji oraz podniesienia jakości kształcenia zawodowego i doskonalenia nauczycieli w województwie lubelskim. Celem inicjatywy jest wzrost kompetencji wśród 200 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 100 instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu woj. lubelskiego. Uczestnicy przedsięwzięcia uaktualnią wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii poprzez odbycie praktyk w sektorze przedsiębiorstw poprzedzonych szkoleniami z zakresu najnowocześniejszych rozwiązań wykorzystywanych w branży informatycznej, finansowej, elektronicznej oraz budownictwie. Jednym z głównych dążeń projektu jest wypracowanie i wdrożenie ścisłej współpracy szkół zawodowych z firmami zaawansowanych technologicznie branż.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele i instruktorzy zawodu będą mogli dostosować umiejętności do realiów współczesnej gospodarki, zwiększyć poziom motywacji do pracy, samokształcenia, stosowania nowych metod, technik i form nauczania. W ramach inicjatywy opracowano już 4 programy doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zawodach: Informatyk, Ekonomista, Elektronik, Budownictwo.

         W ramach przedsięwzięcia nauczyciele szkół zawodowych staną przed szansą udziału w dwutygodniowych praktykach w wiodących przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Lubelszczyzny. Umożliwią one nabycie praktycznych umiejętności i pozwolą prowadzić kształcenie dostosowane do realiów nowoczesnej gospodarki.

Informacja o projekcie : http://edukacjazawodowa.edu.pl/.

 

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY