Get Adobe Flash player

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków oraz starodrzewu, a także produkuje rośliny ozdobne. W zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni  planuje oraz projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu.

Szkoła zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyki zawodowej. Kształcenie zawodowe jest realizowane w pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz u pracodawców w ramach praktyk zawodowych. Szkoła zapewnia wycieczki związane z profilem kształcenia, a także praktyki na ogrodowych terenach szkolnych.

Kwalifikacje absolwenta:

 • rozpoznawanie i dobieranie roślin ozdobnych z uwzględnieniem ich właściwości, wymagań środowiskowych i wartości użytkowych,
 • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w zagospodarowaniu i pielęgnacji terenów zieleni,
 • planowanie i wykonywanie prac związanych z urządzeniami, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni oraz rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • projektowanie, realizowanie i wykonywanie prac konserwacyjnych obiektów małej architektury krajobrazu,
 • odczytywanie i sporządzanie  dokumentacji  projektowo – technicznej,
 • stosowanie różnych formy działań marketingowych.

Zatrudnienie:

 • jednostki opracowujące projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu ,
 • jednostki administracyjne sprawujące nadzór nad obiektami architektury krajobrazu  oraz jednostki administracji samorządowej (np. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni),
 • placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 • szkółki drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
  • szkolnictwo zawodowe (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej     zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • ochrona i kształtowanie krajobrazu
 • rośliny ozdobne
 • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
 • podstawy projektowania architektury krajobrazu
 • eksploatacja maszyn
 • prowadzenie działalności gospodarczej

Zdobywane kwalifikacje:

 • projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (R.21),
 • organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22).

Przedmioty punktowane:

 • język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych przedmiotów: język obcy/ matematyka/ biologia /plastyka/zajęcia techniczne.

 

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY