Get Adobe Flash player

Opis zawodu:

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także wewnątrz budynków.

Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych.
  2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych.
  3. Wykonywanie tynków.
  4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
  1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych.
  2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego.
  3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych.
  4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych.
  5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  1. Sporządzanie kosztorysów.
  2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Możliwość uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik budownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich oraz B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych i kwalifikacji B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie Technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i kwalifikacji B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i kwalifikacji B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technika budownictwa:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311204

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

1 2 3 4

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY