Get Adobe Flash player

Opis zawodu:

Technik budownictwa wodnego wykonuje roboty związane z regulacją cieków naturalnych; oczyszcza koryta rzeczne i zbiorniki wodne oraz usuwa z nich przeszkody; wykonuje roboty ziemne i pogłębiarskie związane z regulacją cieków naturalnych. Ponadto zajmuje się wykonywaniem robót związanych z konserwacją, eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych. Praca w tym zawodzie polega na wykonywaniu elementów budowli i obiektów regulacyjnych i ubezpieczeniowych na rzekach i potokach górskich w szczególności obejmuje ona: prace umocnieniowe, zabudowę potoków górskich, zabezpieczenie przed falą powodziową; biologiczną zabudowę rzek i potoków, umacnianie skarp. Technik budownictwa wodnego zajmuje się konserwacją i utrzymaniem budowli i urządzeń wodnych w zakresie zabezpieczenia przed korozją oraz usuwania drobnych uszkodzeń. Ponadto wykonuje pomiary hydrometryczne robót związanych z regulacją cieków naturalnych; dokonuje bieżących przeglądów umocnień koryt cieków oraz budowli regulacyjnych; wykonuje obmiar robót związanych z regulacją cieków naturalnych. Należy nadmienić, iż technik budownictwa wodnego organizuje i koordynuje prace w trakcie akcji powodziowej, a także określa rodzaj i zakres szkód spowodowanych przez powódź.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

  • B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych
    1. Wykonywanie robót związanych z regulacją cieków naturalnych
    2. Wykonywanie robót związanych z budową urządzeń wodnych
  • B.31. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych
    1. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych
    2. Organizacja robót związanych z budową urządzeń wodnych

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technika budownictwa wodnego:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311205

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY