Get Adobe Flash player

Opis zawodu:

Technik dróg i mostów kolejowych opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami.

Projektuje nieskomplikowane elementy konstrukcyjne na podstawie obliczeń statycznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami. Wykonuje obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych dróg i mostów kolejowych oraz badania laboratoryjne materiałów drogowych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót drogowych i mostowych, określa właściwości gruntów i ich zastosowanie. Opracowuje projekty organizacji budowy dróg i mostów oraz zagospodarowania placu budowy.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
  1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową dróg kolejowych.
  2. Ocena stanu dróg kolejowych.
  3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych
   w wymaganym stanie technicznym.
 • B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
  1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową obiektów mostowych.
  2. Ocena stanu technicznego obiektów mostowych.
  3. Organizowanie i wykonywanie robót związanych z utrzymaniem obiektów mostowych.
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  1. Sporządzanie kosztorysów.
  2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Możliwość uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu kwalifikacji B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i kwalifikacji B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych oraz kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych i kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych lub w zawodzie Technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych i kwalifikacji B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technika dróg i mostów kolejowych:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311207

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

1 2 3 4

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY