Get Adobe Flash player

Opis zawodu:

Technik drogownictwa samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogownictwa może organizować, wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem dróg, ulic, lotnisk i autostrad oraz z budową i eksploatacją obiektów mostowych a także może wykonywać prace związaniem z wykonywaniem kosztorysów robót drogowych, z wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg oraz obiektów inżynierskich, z zarządzaniem drogami i obiektami mostowymi a także wykonywać prace związane z badaniem materiałów i nawierzchni drogowych.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy technik drogownictwa wykonuje je przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa dróg i obiektów mostowych) w firmach wykonawczych. Technik drogownictwa może również pracować w pomieszczeniach – urzędy administracji drogowej, pracownie projektowe, laboratoria drogowe.

Technik drogownictwa prawie zawsze pracuje w zespole. W zależności od wielkości i rodzaju zadania liczebność zespołu jest różna. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z właścicielami lub użytkownikami terenów przylegających do dróg.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • B.2. Wykonywanie robót drogowych
  1. Wykonywanie robót ziemnych.
  2. Wykonywanie nawierzchni drogowych.
 • B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
  1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych.
  2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych.
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
  1. Sporządzanie kosztorysów.
  2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Możliwość uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych, kwalifikacji B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych i kwalifikacji B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych i kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych lub w zawodzie Technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych i kwalifikacji B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technika drogownictwa:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311206

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY