Get Adobe Flash player

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonywania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji.

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię geodezyjną oraz pracownię informatyczną. Oferuje uczniom pracę na najnowocześniejszym sprzęcie (tachimetry elektroniczne, niwelatory kodowe, GPS) oraz pracę ze specjalistycznymi programami geodezyjnymi niezbędnymi podczas wykonywania prac geodezyjnych.

Kwalifikacje absolwenta:

 • zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych
  i wysokościowych terenu,
 • sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,
 • wykonywanie pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych
  i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
 • wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów,
 • zakładanie i aktualizacja bazy danych katastru nieruchomości,
 • wprowadzanie i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego.

Zatrudnienie:

 •  firmy obsługujące inwestycje (mieszkaniowe, przemysłowe, drogi kołowe i kolejowe),
 • rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne,
 • administracja państwowa,
 • firmy zajmujące się opracowywaniem dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • geodezja ogólna,
 • geodezja inżynieryjna,
 • kataster i gospodarka nieruchomościami,
 • prawo w geodezji,
 • podstawy działalności gospodarczej,
 • język obcy zawodowy,
 • terenowe ćwiczenia geodezyjne,
 • ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne,
 • geomatyka,
 • rysunek geodezyjny,
 • dokumentacja katastralna.

Zdobywane kwalifikacje:

 • wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów (B.34),
 • obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych (B.35),
 • wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (B.36).

Przedmioty punktowane :

 • technik geodeta: język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych przedmiotów: język obcy/  matematyka/ geografia/informatyka/zajęcia techniczne.

 

 

 

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY