Get Adobe Flash player

Opis zawodu:

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonywania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem i zmianą struktury terenowej.

Geodeci uczestniczą w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.

W pracach wykorzystują nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
  1. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.
  2. Opracowywanie map i profili terenu.
 • B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
  1. Geodezyjne opracowywanie danych projektowych.
  2. Wykonywanie pomiarów realizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
  3. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych.
 • B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
  1. Zakładanie i aktualizacja katastru nieruchomości.
  2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.

  Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technika geodety:

  http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=311104

SZKONY PLAN NAUCZANIA

1 3 2 4

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY