Get Adobe Flash player

Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, ponadto posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Szkoła współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych na terenie przedsiębiorstwa, mając dostęp do najnowszych technik badawczych nowoczesnej aparatury pomiarowej.

Kwalifikacje absolwenta:

 • prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków,

 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie,

 • określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka,

 • oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby,

 • określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów,

 • wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych,

 • badanie i kontrolowanie emisji i emisji zanieczyszczeń,

 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi,

 • obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,

 • przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej,

 • posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad,

 • wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej,

 • przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska.

Zatrudnienie:

 • ośrodki badań i kontroli środowiska,

 • terenowe organy administracji państwowej w wydziałach ochrony środowiska,

 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,

 • działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych,

 • miejskie przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji,

 • stacje uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Nauczane przedmioty zawodowe:

  • stan i zasoby środowiska,
  • ochrona wód,
  • ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami,
  • gospodarka odpadami oraz ochrona gleb,
  • podstawy działalności gospodarczej,
  • język obcy zawodowy,
  • monitoring środowiska,
  • organizacja prac w ochronie środowiska,
  • komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska,
  • praktyki zawodowe.

Zdobywane kwalifikacje:

 • ocena stanu środowiska (R.7),
 • planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (R.8).

Przedmioty punktowane:

 • język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych przedmiotów: język obcy/ matematyka/ biologia/ geografia/ informatyka

 

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY