Get Adobe Flash player

Opis zawodu:

Technik ochrony środowiska powinien być przygotowany do wypełnienia następujących zadań zawodowych: badania stanu środowiska; monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby; sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby; planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami; planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska w szczególności: określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka; przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska, oznacza parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby; określa zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów; wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych; bada i kontroluje emisję i imisję zanieczyszczeń; posługuje się aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska; posługuje się dokumentacją techniczną; przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne; współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody; posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego; podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych.

Kształcenie zawodowe obejmuje następujące kwalifikacje:

 • R.7. Ocena stanu środowiska
  1. Wykonywanie badań dotyczących stanu środowiska.
  2. Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska.
 • R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
  1. Planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony wód.
  2. Planowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego.
  3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb.

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technika ochrony środowiska:

http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=325511

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

1 2 3 4

facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY