Get Adobe Flash player

Technik urządzeń sanitarnych organizuje projektuje i nadzoruje wykonanie sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych i zakładów przemysłowych. Do jego zadań należy również nadzór nad  technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i wsi oraz unieszkodliwiania odpadów. Kontroluje utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.

Szkoła w ramach nauczania na kierunku technik urządzeń sanitarnych oferuje naukę w nowocześnie wyposażonych klasach  i pracowniach oraz umożliwia odbywanie zajęć praktycznych w firmach budowlanych pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry.

Kwalifikacje absolwenta:

 • organizowanie i wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnej oraz z montażem instalacji  sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej oraz węzłów ciepłowniczych,
 • organizowanie i wykonywanie montażu instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
 • organizowanie i wykonywanie robót związanych z eksploatacją, naprawą, konserwacją i modernizacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych.

Zatrudnienie:

 • firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się montażem, eksploatacją i konserwacją urządzeń sanitarnych i sieci komunalnych,
 • własna działalności gospodarcza świadcząca usługi związane z instalacjami sanitarnymi,
 • firmy projektujące, dystrybucyjne i doradcze związane z technologią urządzeń sanitarnych.

Nauczane przedmioty zawodowe:

W kształceniu teoretycznym:

 • podstawy budownictwa,
 • dokumentacja techniczna,
 • technologia sieci komunalnych,
 • organizacja robót sieci komunalnych
 • organizacja robót instalacji sanitarnych,
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza w budownictwie.

W kształceniu praktycznym:

 • zajęcia praktyczne,
 • pracownia techniczna,
 • pracownia organizacji robót.

Zdobywane kwalifikacje:

 • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (B.8),
 • wykonywanie  robót związanych z  montażem i remontem  instalacji sanitarnych (B.9),
 • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych (B.27).

Przedmioty punktowane:

 • język polski, najwyższe oceny z trzech wybranych  przedmiotów: język obcy/ matematyka/ biologia/geografia/informatyka.
facebook
logowanie e-dziennik
logowanie e-dziennik
NASI PARTNERZY
NASI PARTNERZY